پست‌ها را میتوانید با ترکیب های مختلف در کنار هم بچینید و بصورت زیبا نمایش دهید. نمونه‌های زیر را مشاهده کنید و نمونه‌ی دلخواه خود را پیدا کرده و بسازید. بسادگی می توانید این ترکیبات را بسازید.

پست‌های اخیر

تصویر شاخص پست‌های اخیر در کنار

تاریخ پست‌های اخیر در کنار

استفاده در ۱ تا ۶ ستون

بصورت ترکیبی استفاده کنید

به جمع +۳۵۰.۰۰۰ کاربر راضی از قالب آوادا بپیوندید.